Contractació

El Consell Insular de Menorca vol recordar a tots els interessats en contractar amb el CIM, que el perfil del contractant és l'espai de difusió a través d'internet de l'activitat contractual dels departaments del Consell Insular de Menorca amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació.

En el perfil del contractant trobareu informació referent a l'activitat contractual del CIM, com ara les licitacions obertes o en curs i la documentació relativa a aquestes (plecs de clàusules administratives, plecs de prescripcions tècniques, convocatòries de meses de contractació, comunicació de documentació a esmenar, etc), així com els contractes adjudicats, els procediments anul·lats, i qualsevol altra informació útil de tipus general.

Accedeix a la plataforma de contractació aquí