TGENERAL

 • A quí s'adreça?

  • Aquesta targeta està destinada les persones no incloses en els perfils de les targetes TMÉS i TJOVE.
 • Quins avantatges té?

  • Permet carregar els abonaments T10 i T40 de forma simultània, es poden tenir carregats fins a tres abonaments diferents.

  • Permet obtenir, aplicat en aquests abonaments, els descomptes en matèria de transports en el cas de ser membre de família nombrosa.

 • Quan caduca?

  • Les targetes NO NOMINATIVES (no residents) caduquen als 2 mesos. Les targetes NOMINATIVES (residents i membres de famílies nombroses) no caduquen*

  • * Membres de famílies nombroses: El descompte caduca quan a l’usuari li caduca el títol de família nombrosa i es pot renovar presentant un document en vigor que acrediti la condició de família nombrosa.

 • On es pot obtenir?

  • Per sol·licitar aquesta targeta s'ha de presentar la sol·licitud emplenada en una de les oficines d'Atenció al Ciutadà del Consell Insular de Menorca o telemàticament en el portal de https://carpetaciutadana.org
 • Quant costa?

  • Per la primera expedició i per la generació de qualsevol duplicat es pagarà la taxa corresponent. S'eximeix del pagament de la taxa d'emissió de duplicat en el cas de funcionament deficient no imputable al titular.

  • En cas de robatori, pèrdua, deteriorament per mala conservació o trencament de la targeta, el titular haurà d'abonar la taxa corresponent per l'emissió d'un duplicat.

  • En cas de pèrdua, robatori, deteriorament, ruptura de la targeta o per altres causes imputables al titular de la targeta no es restituiran els viatges romanents dels títols de la targeta.

 • Quina documentació es necessita per obtenir la targeta?

  • Una fotografia de carnet, no necessària en el cas d’expedició directa al Servei d’Atenció al Ciutadà. (Únicament en el cas de les NOMINATIVES)

  • Una fotocòpia del DNI

  • Els membres de famílies nombroses podran obtenir els descomptes addicionals als abonaments presentant amb la sol·licitud la fotocòpia del títol de família nombrosa